Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

E-shop www.barea.sk je internetový obchod bez predajne - nie je teda možné si prísť tovar dopredu pozrieť alebo osobne zakúpiť.

   

  Vymedzenie pojmov

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: BAREA s.r.o., 95843 Nedanovce 2, Slovenská republika, IČO: 36316113, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 19295/R, základné imanie: 5000 €, splatené základné imanie: 5000€ (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.barea.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").

  "Kupujúcim" sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom eshopu www.barea.sk.

  "Objednávkou" sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

  "Tovarom" sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.barea.sk

   

  Objednávka a uzatvorenie zmluvy

  Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.barea.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

   

  Dodacie podmienky

  Predávajúci sa zaväzuje:


  - dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

  - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

   

  Predávajúci nezodpovedá za:

  - oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

  - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

  - za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou

  - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

   

  Kupujúci sa zaväzuje:


  - objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

  - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

  Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

   

  Dodacie lehoty

  Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky na tovar skladom spracujeme do 1-2 prac.dní, kuriér Vám zásielku doručí do 1-2 pracovných dní od odoslania od nás. Tovar na objednávku odosielame do 14 pracovných dní. Kuriér Vám zásielku doručí do 1-2 pracovných dní od odoslania od nás. Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, o odoslaní tovaru Vás budeme informovať. Pri platbe na účet bude objednávka akceptovaná až po prijatí platby na náš účet.


  Ceny tovaru

  Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.
  Všetky ceny,ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme.
  Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

   

  Platby za tovar a poštovné pri posielaní do SR


  -prevodom na účet, zákazník za tovar zaplatí po objednávke prevodom na účet IBAN: SK38 0900 0000 0002 6135 9708,  SWIFT: GIBASKBX, variabilný symbol: číslo objednávky. Objednávka bude akceptovaná až po prijatí platby na účet.  Pri platbe prevodom na účet je poštovné 3,6 €.

  -objednávka nad 50 €  - poštovné zadarmo

   

  Zrušenie objednávky

  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail gogola@barea.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

  Alternatívne riešenie sporov

  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na gogola@barea.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

   

  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

   

  • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  Vrátenie tovaru

  V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť odzmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby.

  Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti:

  www.barea.sk

  BAREA s.r.o., Nedanovce 2, 95843 Nedanovce

  Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet, najneskôr do 14 dní.
  Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje iba na spotrebiteľov, to znamená fyzické osoby, ktoré tovar nepoužívajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú tovary s služby vymenované v bode 6 §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa...

   

  Reklamačný poriadok

  Podľa § 619 ods.1 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
  Krupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, v príprade prevzatia, hneď na mieste s kuriérom spísať protokol o škode.
  V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
  Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
  V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

  V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
  Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

  Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu ( a to je §622 a 623 Občianskeho zákonníka):
  § 622(1)
  Ak ide o vadu,ktorú možno odstrániť,má kupujúci právo,aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,alebo ak sa vada týka len súčasti veci,výmenu súčasti,ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadomna cenu tovaru alebo závažnosť vady.(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú,ak tokupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  § 623(1)
  Ak ide o vadu,ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.Tie istépráva prislúchajú kupujúcemu,ak ide síce o odstrániteľné vady,ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady ,má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

   

  Ochrana osobných údajov

  V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.barea.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

  Ustanovenia ochrany zákazníka sa týkajú len súkromných osôb.

  KONTAKTY

  BAREA s.r.o.

  Adresa: Nedanovce 2

  PSČ: 958 43

  Email: gogola@barea.sk

  MTA1NWVm